Previous Next

İş ve İstihdam

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Haklarını en geniş şekilde kullanarak çalışmak, her insan için en kutsal haktır. İşsizlik ile mücadele, demokratik toplumların refaha ulaşmasındaki en temel koşuldur. Emeğe kayıtsız şartsız değer ve destek verilmelidir.

Çalışma süreleri kısaltılmalı ve AB, gelişmiş ülkeler seviyesine çekilmelidir. Çalışma yaşamı normları, ILO (International Labor Organization/Uluslararası Çalışma Örgütü) standartları düzeyine yükseltilmelidir. Demokratik hukuk devleti, istihdam ve gelir güvencesini sağlamalıdır. Çalışma hakkı ve bu hakkın korunması devletin birincil görevidir. Ücretlilerin farklı statülerden kaynaklanan haklarının kaybı önlenmelidir. Aynı tip ve miktardaki işin, ücreti de eşitlik ilkesine göre değerlendirilmelidir. Kadınların daha çok çalışma hayatına katılımları teşvik edilmelidir.

Çalışma yaşamını düzenleyen İş Hukuklarındaki aksaklıklar giderilmeli, köklü yasal düzenlemeler, Bireysel İş Hukuku alanında kesinlikle reform yapılmalıdır. Uluslararası çalışma normları dikkate alınmalıdır. Mevzuatta yer almayan çeşitli sektörlerdeki hükümler bu düzenlemelerde ele alınmalıdır. İş güvenliği ilgili sorunların giderilmesine yönelik değişiklikler yapılmalı ve iş güvenliği denetimini arttırıcı önlemler alınmalıdır.

Çalışanların İş Güvencesini sağlayıcı önlemler alınmalıdır. İş gücünün kıdem tazminatı haklarını tümüyle yitirmeleri haksızlıktır. Gerekli yasal düzenlemeler tümüyle haksızlıkların önüne geçmelidir. Çalışanların üzerindeki vergi fon kesintileri yükü azaltılmalıdır. Asgari ücret, insan onuruna ve sağlıklı yaşama elverişli ölçüde günün şartlarına uygun olarak belirlenmelidir.

Çalışanlarımızın, evrensel çalışma esaslarına göre örgütlenmesi ve toplu iş sözleşmesi yapma hakları, tek bir yasada açık bir şekilde düzenlenmelidir. Sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Sağlam güçlü sendikaların oluşmasına destek verilmelidir. Yargı, toplu iş sözleşmelerinin etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini denetim altına almalıdır. Grevlerin etkinliğini sağlayıcı önlemler alınmalı, grevlerin önündeki yasal engeller kaldırılmalıdır. Kamu çalışanlarının sendikalaşması önündeki engeller kaldırılmalıdır. Bu esaslar doğrultusunda, toplu iş hukuku tekrar acilen düzenlenmelidir.

Çalışma hayatı ve iş güvencesi, çalışma sürekliliğini kolaylaştıran önlemler ile olanak kazanır. Devlet bu süreci devamlı kılmak için çaba harcamalıdır. İş güvencesini daha gelişkin bir biçimde sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. İş Güvencesini sağlamak için yargı denetiminin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Bulunan yasal boşlukların giderilmesiyle, çağdaş çalışma yaşamı sosyal bir hukuk devletinin temel unsurlarından biri olmalıdır.

Tüm çalışanların, insanca yaşama ve çalışma koşullarına ulaşması amaçlanmalıdır. Güvenli ve sağlıklı çalışma hakkına kavuşmak için, İşçi sağlığı, meslek hastalığı ve iş güvenliğine ilişkin mevzuat, teknolojide ve kullanılan girdilerde meydana gelen gelişmeler göz önüne alınarak ve gözden geçirilerek ve çağdaşlaştırılmalıdır.

İşçi sağlığı, meslek hastalığı ve iş güvenliği konularında yerleşik kurallara ilişkin hukuksuzluklar, çağdaş değerle esas alınarak giderilmelidir. Her türlü iletişim organları kullanılarak, iş güvenliğini ve sağlıklı çalışmayı bilgilendirici yayınlar yapılmalıdır. Çalışma biçiminden kaynaklanan nedenlerle ortaya çıkan hastalıklar da meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Meslek hastalıklarında koruyucu önlemlere yönelik hukuksal düzenlemeler yapılmalıdır.

İşçi sağlığı, meslek hastalığı ve iş güvenliği denetimi arttırılarak, mevzuata aykırı durumlarda uygulanacak yaptırımlar etkili hale getirilmelidir. Kaçak işçi çalıştırmanın önüne geçilmelidir.

logo