Previous Next

Hukuk ve Adalet

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Güçlünün hüküm etmesi değil hukukun üstünlüğü esastır.

Demokratik bir hukuk devletinin güvencesi, ancak adaletin saygınlığı, tarafsızlığı ve bağımsızlığı ile gerçekleşir. Hukuk devleti anlayışıyla, hukukun üstünlüğünü kabul eden, vatandaşların tarafsız yargının güvencesi altında bulundurmalıdır, aynı zamanda, devletin tüm kurumları ile eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olduğu bir yönetimdir. Hedefimiz ülkemizde hukukun üstünlüğünü egemen kılmaktır. Evrensel hukuk ilkeleri, adil ve bağımsız bir yargı sisteminin temellerini oluşturmalıdır. Kanun önünde herkes koşulsuz olarak eşittir. Toplumun hiç bir kesimi, hiç bir kişinin ayrıcalığı düşünülemez. Yasama ve yürütme erkleri yargı denetimine tabi olmalı ve yargı kararlarına tam olarak uymalıdır. Çağdaş bir hukuk devleti için, anayasanın bu çağdaşlığa uymayan maddeleri, evrensel hukuk devleti esalarına göre değiştirilmelidir. Anayasa değişiklikleri toplumun tüm kesimlerininin uzlaşmaları sağlanarak parlemento tarafından gerçekleştirilmelidir. Ancak anayasamızın değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek maddelerini her türlü yolla değiştirmeye çalışmak, kesinlikle engellenmelidir.

Milletvekili dokunulmazlığı kaldırılmalıdır. Hukuk devleti, kişileri yasa önünde eşit olarak korumalı, çoğunluk kadar azınlıktaki düşünce ve inançların korunması gerekmektedir. Savunma hakkı ve hak arama özgürlüğü hukuk devletinin vazgeçilmez koşuludur.

Yargı bağımsızlığı, yargıçların güvencesi, yasama yürütme ve yargı erklerinin ayrılığı hukuk devletinin ön koşullarını oluşturmalıdır. Bu ilkeler anayasamızın temel kuralları arasında yer almalıdır.

Adalet Bakanlığının yargı üzerinde baskı oluşturan etkilerinden arındırılmalıdır. Yargının siyasallaştırılmasına yönelik tüm girişimler engellenmelidir. Yürütme yargıya müdahele edememelidir. Bu anlayışla gereken reformlar yapılmalıdır. Yargı kesinlikle bir siyasi düşüncenin kuşatmasında olmamalıdır. Yargının suç saymadığı hallerde de mülki amirlerinin alacakları kararların hukuk devleti anlayışının temel ilkeleriyle bağdaşması sağlanmalı, mülki amirlerin keyfi ve hukuka aykırı tasarrufta bulunmaları engellenmelidir.

Yargının bağımsızlığı ilkesi özenle korunmalıdır. Hakimlerin ve savcıların hukuku korunmalı, hakimler ve savcılar yüksek kurulu yeniden yapılandırılmalıdır. Hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında soruşturma başlatma yetkisi Adalet Bakanlığından alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna verilmesi için gerekli anayasa değişikliği yapılmalıdır. Yargı etiği kanunlaştırılmalıdır.

Yargının yolsuzlukları cezalandırma yetkisinin önündeki engeller ve kısıtlamalar kaldırılarak, yargının kuralsızlıklarla etkin mücadelesinin önü açılmalıdır. Suçluların cezalarının cezasız kalması kamu vicdanında derin yaralar açmaktadır. Bu konuda bazı suçlarda zaman aşımı kaldırılmalıdır.

Hukuk eğitiminin kalitesi yükseltilmelidir. Üniversiteler, yargıçlık ve savcılık mesleklerine daha nitelikli elemanların yetiştirilmesi için eğitimlerini daha yükseğe taşımalıdır. Adalet akademisi siyasi otoriteden kurtulup, özerk bir yapıya ulaştırılmalıdır. Bağımsız bir bilim kurumu haline getirilmelidir.

Yargıçların herhangi bir baskı, tehdit veya müdahale olmaksızın tam bir serbestlik ve tarafsızlıkla yargı işlevini yerine getirmeleri güvence altına alınmalıdır. Özlük haklarında tam güvence sağlanmalıdır.

Hak arama özgürlüğü özenle korunmalı, hukuk düzeni içinde adil yargılanma olanaklarını artıracak düzenlemeler yapılmalıdır. Mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan tüm engeller kaldırılarak, adalet geciktirilmemelidir. Geciken adalet, adalet değildir. Yardımcı adalet kuruluşları, adaletin tesisi konusunda daha etkin ve doğru olarak çalıştırılmalı ve iyileştirici düzenlemeler yapılmalıdır.

logo