Previous Next

Eğitim

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

“Her türlü fırsat eşitliği sağlanmalı, maddi yetersizlikler hiç kimseyi eğitimden mahrum bırakmamalıdır. Toplumdaki istisnasız her bireye olanak tanınmalı, cinsiyet ve yaş eğitimin hiçbir aşamasında engellenmemelidir.”

Eğitim, insanoğlunun en temel haklarındandır ve yeryüzünde yaşayan herkesin ve her zümrenin ortak sorumluluğudur. “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” bir nesil yetiştirmek için çalışılmalıdır. Eğitim politikaları her türlü siyasi amaçtan arındırılıp Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri’ni Temel Eğitim Yasası’nda yer alan şekliyle, eksiksiz, kesintisiz ve bütünlük içinde uygulamak bir devlet politikası haline getirilmeli ve eğitim, insan nesli için bir onur meselesi haline gelmelidir.

Atatürk’ün gösterdiği muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, özgür, bağımsız, gelişmiş modern ve lider bir ülke olmak hedefimiz olmalıdır. Bu yolda yapılacak çalışmalar ve reformlar öncelikle insan odaklı olmalıdır.

Her türlü fırsat eşitliği sağlanmalı, maddi yetersizlikler hiç kimseyi eğitimden mahrum bırakmamalıdır. Toplumdaki istisnasız her bireye olanak tanınmalı, cinsiyet ve yaş eğitimin hiçbir aşamasında engellenmemelidir.

Başarı ödüllendirilmeli, ceza içeren uygulamalar reddedilmelidir. Birey öğrenmeye teşvik edilip özgüven kazandırılmalıdır. Eğitim, öğretim olmaktan çıkarılıp eğitim verilmelidir. Amaç bilgi aktarmak değil, uygulamayı esas alan, içselleştiren bir eğitimdir.

Düşünebilen ve özgürce ifade edebilen, bilimi özümseyen, yaratıcılığı öne çıkaran, kişisel yetenekleri öne çıkaran ve arttıran, geçmişin deneyimlerini geleceğe taşıyan, geleceği planlayan, yeniliklere açık, paylaşımcı, katılımcı ve sorgulayan, hak ve sorumluluklarına sahip çıkan, doğayı koruyan, çevresi ile uyum içinde olan , estetik duyarlılığı gelişmiş, üretken, Atatürkçü düşünceyi ve evrensel değerleri benimseyen bir nesil hedefimiz olmalıdır.

Eğitim bağnazlıktan arındırılmalı, insan haklarına saygılı, demokrat ve rasyonel düşünen bir nesil yetiştirilmelidir. Bilimin, sanatın, kültürün ve uygarlığın değerlerinden yararlanılmalıdır. Öğretim sisteminin her kademesinde, hedeflenen başarı seviyesine ulaşmak için her türlü ekonomik ve teknolojik destek devlet tarafından öncelikle sağlanmalıdır. Eğitime aktarılacak kamu ve özel kaynakların en verimli şekilde kullanılması gerekmektedir.

Çağdaş ve nitelikli bir eğitim için, laik, demokratik, güvenli ve huzurlu bir ortam olmalıdır. Eğitimde yetişmiş uzman öğretmenlerin ve rehberlerin görev alması sağlanmalı ve bu konuda eksik olan kadronun ve teknik altyapının yeterli hale gelmesi sağlanmalıdır. Özel sektör yatırımlarının ve girişimlerinin devlet tarafından etkin denetimi sağlanmalı ve gerekli teşvikler verilmelidir. Ulusal eğitim politikamızın bu konuda geliştirilmelidir.

Özgürlükler, laik bir eğitim ortamında anlam ve değer kazanabilir. Bilime, yeniliğe ve değişime açık ve vizyonu olan bir çağdaş toplum için eğitim-öğretim birliği sağlanmalıdır. Din kültürü ahlak eğitiminin, bireylerin inançlarına saygılı, manevi ve ahlaki değerlerinin arttıran, insan ve doğa sevgisinin yukarılara taşımalıdır. Dinin eğitim aracılığı ile siyasi istismarına kesinlikle izin verilmemelidir. Eğitimi kuşatan cemaat veya tarikatlar derhal engellenmelidir. Amacı aydın din görevlileri yetiştirmek olan İmam-Hatip eğitimi, ihtiyaç çerçevesinde düzenlenmelidir.

Eğitim planlaması, okul öncesi, zorunlu temel eğitim, lise, meslek liseleri, akademik liseler ve yükseköğretim başlıklarında toplanmalı, eğitim vizyonu bu başlıklarda şekillenmelidir.

Eğitimin en başından itibaren her aşamasında planlama titizlikle yapılmalı hiçbir ayrıntı gözden kaçırılmamalıdır.

Sonuç olarak, eğitim insanca yaşamanın temelidir ve benim için her şeydir.

logo